Privacy statement

Stichting WonenPlus Alkmaar verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Stichting WonenPlus Alkmaar acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, conform de wettelijke regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Maar ook als u de website van Stichting WonenPlus Alkmaar bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres.
Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Stichting WonenPlus Alkmaar worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen en gebruiken.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden, uw geloofsovertuiging of gegevens betreffende etnische afkomst.
Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming. Ook verwerken wij deze gegevens als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan een melding over uw gezondheid i.v.m. deelname aan een activiteit waarbij het van belang is om rekening te houden met uw gezondheidsproblemen.

Van wie verwerkt Stichting WonenPlus Alkmaarpersoonsgegevens? 
Van personen met wie we contact hebben, of die de website van Stichting WonenPlus Alkmaarbezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer abonnees van WonenPlus Alkmaar die deelnemen aan activiteiten of diensten aanvragen. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten en vrijwilligers.
Waarvoor gebruikt Stichting WonenPlus Alkmaar uw persoonsgegevens?
Als u gebruik wilt maken van (een van de) diensten van Stichting WonenPlus Alkmaar dan hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u op juiste wijze inschrijven en goed tot dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie. Bijvoorbeeld om u te informeren over een activiteit van Stichting WonenPlus Alkmaar. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen en statistische analyses.

Veilig 
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Stichting WonenPlus Alkmaarpassende technische en organisatorische maatregelen. Dit doen wij door de plekken waar uw gegevens staan opgeslagen te beveiligen door middel van wachtwoorden en het werken op beveiligde netwerken. We zorgen ervoor dat onze software up-to-date- is. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarnaast worden papieren documenten met persoonsgegevens in een gesloten kast in een gesloten ruimte bewaard. Wij bewaren persoonsgegevens zo min en zo kort mogelijk. Wij houden ons aan de hiervoor wettelijk geldende normen.

Melden van incidenten 
Mocht onverhoopt blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of bij een vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk 
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker en vrijwilliger die gegevens van derden verwerkt is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Stichting WonenPlus Alkmaar zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.

Hoelang bewaren we uw gegevens? 
Stichting WonenPlus Alkmaar bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Stichting WonenPlus Alkmaar kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Stichting WonenPlus Alkmaarhaar medewerking.

Wat zijn uw rechten? 
Wanneer Stichting Stichting WonenPlus Alkmaar persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten.
Stichting WonenPlus Alkmaar verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.
Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage
Bent u klant van Stichting WonenPlus Alkmaar en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.
Recht op gegevensverwijdering
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.
Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting WonenPlus Alkmaar onrechtmatig is.
Recht van bezwaar 
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting WonenPlus Alkmaar kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.
Recht op dataportabiliteit 
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde en gangbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Over dit privacy statement 
Stichting WonenPlus Alkmaar kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 25 juni 2018. De meest recente versie vindt u altijd op de website van WonenPlus Alkmaar.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op via Info@wonenplusalkmaar.nl ter attentie van Functionaris Gegevensbescherming, of via de post:
Stichting WonenPlus Alkmaar
Schelfhoutlaan 4
1816 LG Alkmaar

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens 
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Tel: 0900-2001201

Versie Juni 2018